Contact

Voor een afspraak of meer informatie mail naar:
info@vederlicht.com of stuur een bericht via FaceBook

Tarieven

 • Persoonlijke sessie:                  € 90,00 
 • Sessie op afstand:                      op basis van donatie (geef wat je kunt)
 • Huisreiniging op afstand:        op basis van donatie (geef wat je kunt)
 • Energetische Bescherming:     op basis van donatie (geef wat je kunt)
 • Brief voor de Ziel:                      op basis van donatie (geef wat je kunt)

Annuleren persoonlijke sessie
Annuleren van een persoonlijke sessie is kostenloos maximaal 24 uur van te voren.

Annuleren cursussen en trainingen
Annuleren is kosteloos tot vier weken voorafgaand aan de startdatum, tussen twee en vier weken voor de cursus wordt 50% van het cursusgeld geretourneerd. Na twee weken wordt 100% in rekening gebracht, ongeacht de reden van annuleren of wegblijven. Na aanvang is geen resistutie meer mogelijk. Bij bijzondere omstandigheden neem zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met Praktijk Vederlicht.

Vederlicht steunt goede doelen via de Triodosbank.

 • IBAN: NL09 TRIO 0254 4554 17 (t.n.v. T van der Veer)
 • Btw-id: NL002038612B18
 • KvK-Haaglanden nr. 27256495

Adres

Centrum Den Haag

Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Praktijk Vederlicht – Soul Healing & Training, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Vida van der Veer, te bereiken via: info@vederlicht.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Je persoonsgegevens worden verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens zoals adres, geboortedatum en betalingsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, via telefonisch contact of middels financiële transacties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vederlicht.com  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten,
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Praktijk Vederlicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij eventueel nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Praktijk Vederlicht neemt géén beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Vederlicht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk Vederlicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren jouw gegevens voor de termijn dat je bij ons actief diensten afneemt, tot het moment je ons schriftelijk vraagt om jouw gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk Vederlicht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld via opgave aan de belastingdienst).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Praktijk Vederlicht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Vederlicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vederlicht.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Vederlicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Praktijk Vederlicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vederlicht.com.